Filipino dictionary and translation engine

Top Page

Reply to this message
Author: Geraldine Petrou
Date:  
To: fil-linux-doc
Subject: Filipino dictionary and translation engine
Hello, please can you send me a translation of this,:
            Ang Tanging Alay
salamat sa iyo aking panginoong hesus
akoy inibigmo at inanking lubos
ang tanging alay ko sayo aking ama
ay buong buhay ko puso at kawwa
hindi makayawang maipagkaloob
mamahaling hiyas ni gintong nilukod
ang tanging dalangin o diyos ay tanggapin
ang tanging alay ko nawa ay gamitin 
ito lamang ama wala ng iba akong hini hiling
di ko akalaing akd'y iyong bigango pansin
ang taong tulad ko di papat mahalin---------------------------------
Do you Yahoo!?
The New Yahoo! Shopping - with improved product search_______________________________________________________
Fil-Linux-Doc mailing list
fil-linux-doc@???
http://lists.free.net.ph/mailman/listinfo/fil-linux-doc
Searchable Archives: http://marc.free.net.ph