Re: UP Diksyunaryong Filipino

Top Page

Reply to this message
Author: eric pareja
Date:  
To: Ninaw de Leon, Filipino Linux Documentation Project, fldp
CC: Debian Tagalog Translation
Subject: Re: UP Diksyunaryong Filipino
On Sat, Jan 22, 2005 at 04:35:43AM -0800, Ninaw de Leon wrote:
> Magandang araw. Bago lang ako sa list. Gusto ko lang sana irekomenda
> yung UP Diksyunaryong Filipino sakaling hindi niyo pa naririnig iyon.
> Hindi ito kagaya ng mga tradisyonal na mga diksyunaryo dahil marami
> itong mga hiram na salita na may Filipino explanation. Hindi lang
> Inggles, kundi may mga hiram ding salita mula sa iba't ibang wika ng
> Pilipinas gaya ng Cebuano, Waray, Ibanag, etc... Higit pa, maraming
> mga terms na pang-teknolohiya at lalo na pang-computer.


Ninaw, magkano na ba ang UP Diksyunaryong Filipino ngayon? Sa huli kong
pag-kanvas, halos sanlibong piso yung paperback tapos yung hardbound
naman ay halos dalawang libo.

May ilan pang mga makabagong talatinginan/diksyunaryo na maaaring
konsultahin na mga ganoon din ang halaga.

> Sang-ayon din
> ako kay kuya Eric na hindi natin kailangang isalin lahat ng salita.
> Gaya ng ibang mga wikang mauunlad, manghihiram tayo at ilalagay natin
> sa sarili nating konteksto. Gusto ko na rin nga sana magsalin, hindi
> ko lang alam kung saan magsisimula. :D


Ang pangunahing layunin natin ay maisalin ang mga babasahin upang
sila'y madaling maintindihan at upang mas-marami sa ating mga
kababayan na makagamit ng Free/Open Source Software. Magandang
maisalin ng wasto at kumpleto ang mga babasahin, ngunit higit dito ang
maumpisahan ang pagsalin nito ng malaya. Yuong mga termino na
ginagamit ay madaling baguhin sa mga susunod na pasada ng pagsalin.
Dahil na rin sa ang mga babasahin na ating inililimbag ay nasa anyong
elektroniko (sa halip na papel at tinta) ay napakadaling maayos ang
mga pagkakamali kung mahanap ang mga ito.

Kung handa ka nang magsalin ay pumili lamang ng nais mong isalin na
babasahin mula sa Linux Documentation Project at ipahayag sa mga
mailing list na mga ito. (fil-linux-doc@??? at
fldp@???)

May hinahanda akong kalatas tungkol sa pamamaraan natin ng
koordinasyon, ngunit sa ngayon ay dito na muna sa mailing list.

May ilang aspeto ang gawaing pagsasalin, kasama dito ang pagsalin ng
mga babasahin tungkol sa Linux, Free/Open Source Software, ang
pagsalin ng software mismo, pati ang pagsalin ng mga website na may
kinalaman sa gawain.
-- 
___ eric pareja (xenos@???) User #8159 http://counter.li.org
\e/ [ Philippine Linux Users' Group + http://plug.linux.org.ph    ] Software
 v  [ IRC /join #plug @irc.free.net.ph ] [ debian-tl fldp ]         Freedom
"...the symbol is nothing. It is the reality behind every symbol that is all."
"People who think they know everything are annoying to those of us who do..."
_______________________________________________________
Fil-Linux-Doc mailing list
fil-linux-doc@???
http://lists.free.net.ph/mailman/listinfo/fil-linux-doc
Searchable Archives: http://marc.free.net.ph