Re: Filipino Translation Manual

Top Page

Reply to this message
Author: thad
Date:  
To: fil-linux-doc
Old-Topics: Filipino Translation Manual
Subject: Re: Filipino Translation Manual
On Wed, 02 Jul 2003 02:43:01 +0800
Mike P <zerotypewing@???> wrote:

> So there exists an official Filipino Translation manual:
>
> http://www.ncca.gov.ph/culture&arts/cularts/others/language/language-trans-manual.htm
>
> Anyone knows of an online version? Anyone have a paper copy
> of the manual?
>Hi Mike,

I can get a copy of this. May mga kaibigan tayo sa Sentro ng Wika na
nakausap ko na para magpahiram ng Manwal sa Pagsasalin nina Rio Alma et.
al.


thad


_______________________________________________________
Fil-Linux-Doc mailing list
fil-linux-doc@???
http://lists.free.net.ph/mailman/listinfo/fil-linux-doc
Searchable Archives: http://marc.free.net.ph